Mokshop neemt uw privacy serieus

Mokshop respecteert de privacy van bezoekers op haar website en draagt zorg dat de persoonlijke informatie van haar klanten, met inachtneming van de bepalingen van AGV (Algemene Verordening Gegevensbescherming) vertrouwelijk wordt behandeld. Ons privacybeleid is van toepassing op de volgende website: www.mokshop.nl.

Over ons privacyleid

Mokshop verwerkt uitsluitend uw gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is uitsluitend van toepassing op het gebruik van de website(s) en de daaruit voortvloeiende dienstverlening van Mokshop.

De ingangsdatum voor de geldigheid is 25/05//2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.
Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor gebruikt worden en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

Over de gegevensverwerking

Onze website is ontwikkeld met de software van WordPress. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden niet met deze partij gedeeld. WordPress heeft slechts toegang tot onze website om (technische) ondersteuning te verlenen, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WordPress is een wereldwijd opererende organisatie die passende beveiligingsmaatregelen hebben genomen om uw privacy te waarborgen.

Een eigen klantenaccount

U kunt bij ons geen eigen klantenaccount aanmaken bij het aanvragen van een offerte of bij het plaatsen van een opdracht. Dit gaat altijd direct via één van de contactformulieren.

Contactformulieren

Op deze website maken wij gebruik van 2 soorten contactformulieren. In de eerste plaats is dit een formulier voor het aanvragen van een offerte. Op dit formulier vragen wij u een beperkt aan gegevens in te willen vullen. Deze gegevens zijn allen noodzakelijk zijn om de door u aangevraagde offerte-op-maat aan u per e-mail te kunnen toesturen.
In de tweede plaats is er het algemene contactformulier. Hierop vragen wij u enkele gegevens te vermelden, die een door ons opgestelde persoonlijke e-mail aan u mogelijk maken.

Cookies

Wanneer u een offerteaanvraag indient of een e-mail via het standaard contactformulier aan ons verzend, worden uw gegevens in een cookie opgeslagen. Dit doen we voor uw gemak zodat u deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen bij een volgende offerteaanvraag of e-mailbericht. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Nieuwsbrieven

Wij verzenden géén nieuwsbrieven voor bepaalde kortingsacties of reclames, dit om het mailverkeer te minimaliseren en u als klant onnodig lastig te vallen. Omdat wij uitsluitend werken met projectmatige activiteiten, kunnen wij aan ons bekende doelgroepen een informatiemail zenden. Deze doelgroep(en) kent Mokshop vanuit het verleden, van waaruit de zakelijke onderlinge contacten ontstaan zijn.

Informatieve e-mails

Omdat wij projectmatig onderwerpen onder de aandacht van ons (bestaande) klanten willen brengen, maken wij gebruik van de diensten van Computel. Deze partij heeft passende technische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze partij heeft geen toegang tot onze postvakken. Op deze e-mails kan een ieder zich afmelden. Wij behandelen al het e-mailverkeer strikt vertrouwelijk.

Vervoer van goederen

Als u bij ons een bestelling plaatst is het onze taak te zorgen dat uw bestelling op het door u opgegeven adres wordt afgeleverd. Daarvoor maken wij gebruik de diensten van één of meerdere transportbedrijven. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij de naam van uw bedrijf, organisatie of instelling, naam van de contactpersoon (opdrachtgever), adres, woonplaatsgegevens en het e-mailadres met hen delen.

Administratie en boekhouding

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van EXACT-ON-LINE. Wij delen uw naam, adres, en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling.
Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. EXACT-ON-LINE is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. EXACT-ON-LINE gebruikt uw gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.

Doel van de gegevensverwerking

Wijn gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking niet altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan aan om boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allen tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed op wettelijke verplichting.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Mokshop op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons tegen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen en order en bestelgegevens met uw (persoons)gegevens te bewaren. Deze gegevens zullen wij, voor zolang de toepasselijke termijn loopt, bewaren.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verstrekt. Wij leggen u hierna uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij, om misbruik te voorkomen, afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons bekende e-mailadres. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in een machine leesbare gegevensindeling die wij binnen ons systeem hanteren.
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt daartoe een verzoek met die strekking doen aan onze organisatie. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt daartoe een verzoek met die strekking doen aan onze organisatie. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt daartoe een verzoek met die strekking doen aan onze organisatie. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt daartoe een verzoek met die strekking doen aan onze organisatie. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid zullen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer kunnen voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Inspiratie Webwinkels. Als u bezwaar maakt, zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond, dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op een zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact met ons op.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina wint u echter altijd de meest recente versie. Als een nieuw privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan informeren u wij daarvan per e-mail.

Contactgegevens

MOKSHOP
Kalverstraat 19
7311 SB Apeldoorn
Tel. 055 – 3602350
Email: info@mokshop.nl
Contactpersoon voor privacyzaken: G.P.J. van kampen